Electronic Journals

Social Science Research Center Berlin

by subject | by title | search | contact

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Jie fang hua bao / Zhou Jian yun bian ji
  Jie fang hua bao / Zhou Jian yun bian ji  
  Jie Ru Fang She Xue Za Zhi = Journal of Interventional Radiology  
  Jiefangjun-yixue-zazhi = Medical Journal of Chinese People's Liberation Army  
  Jiefangjun-yixue-zazhi = Medical Journal of Chinese People's Liberation Army  
  Jiegou-huaxue = Chinese Journal of Structural Chemistry  
  Jieneng-jishu = Energy Conservation Technology  
  Jiguang-jishu = Laser Technology  
  Jihad-i palwashah = جهاد پلوشه  
  Jihad-i rastin = جهاد راستین  
  JIIA Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology (2014-2019)  
  Jikeikai Medical Journal  
  Jilin-Daxue-Shehui-Kexue-Xuebao: Shuangyuekan = Jilin University Journal Social Sciences Edition  
  Jilin-Daxue-xuebao Diqiu kexue ban = Journal of Jilin University: Earth Science Edition  
  Jilin-Daxue-xuebao: Lixue ban = Journal of Jilin University: Science Edition  
  Jilin-Daxue-ziran-kexue-xuebao = Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Jilinensis  
  Jilin-Huagong-Xueyuan-xuebao = Journal of Jilin Institute of Chemical Technology  
  Jilin-Shifan-Daxue-xuebao: Renwen-shehui-kexue-ban = Jilin Normal University Journal: Humanities and Social Science Edition  
  Jilin-Shifan-Daxue-xuebao Ziran kexue ban = Jilin Normal University Journal: Natural Science Edition  
  Jilin-yixue = Jilin Medical Journal  
  JIM-Studie  
  JIMD Reports  
  JIMD Reports  
  JIMD reports (2019 -)  
  JIMS 8i – International Journal of Information, Communication and Computing Technology (IJICCT)  
  Jin Chuan Mei = Today's Massmedia  
  Jin dai fu nü = The Modern Lady / Jin dai fu nü she bian ji  
  Jin Dai Zhong Guo = Modern China  
  Jin ling nü zi shen xue ji kan  
  Jin ling nü zi shen xue nian kan  
  Jin ling nü zi wen li xue yuan xiao kan (1930)  
  Jin ling nü zi wen li xue yuan xiao kan (1933-1948)  
  Jin ri fu nü (Chang sha)  
  Jin ri fu nü = Modern Women (Shang hai)  
  Jin ri fu nü (Tian jin)  
  Jin Rong Jiao Xue Yu Yan Jiu = Finance Teaching and Research  
  Jin Rong Jing Ji = Finance & Economy  
  Jin Rong Li Lun Yu Jiao Xue = Finance Theory and Teaching  
  Jin tian = Today  
  Jinan-Daxue-xuebao Ziran kexue ban = Journal of Jinan University: Science and Technology  
  Jinan-Daxue-xuebao Ziran kexue yu yixue ban = Journal of Jinan University: Natural Science and Medicine Edition  
  Jinbun-chiri = Japanese Journal of Human Geography (-2005)  
  Jindai-Zhongguoshi-yanjiu-tongxun = Newsletter for Modern Chinese History  
  Jindaishi-yanjiu : shuangyuekan = Modern Chinese History Studies  
  Jindal Global Law Review  
  Jindal Journal of Business Research  
  Jing Ji Jing Wei = Economic Survey  
  Jing Ji Li Lun Yu Jing Ji Guan Li = Economic Theory and Business Management  
  Jing Ji Lun Wen Cong Kan = Taiwan Economic Review  
  Jing Ji Qian Zhan = Economic Outlook Bimonthly  
  Jing Ji Xue Ji Kan = China Economic Quarterly